Wakristo wengi wanaufahamu msalaba wa YESU, unaowapa msamaha wa dhambi. Lakini wengi hawajawahi kuchukua hatua ya UFUFUO wa Yesu Kristo. Maana Msalaba ni Upendo wa Mungu na Ufufuo ni nguvu ya Mungu.

Tunapochukua hatua ya kuhamia katika msamaha wa dhambi na nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Ndipo anapodhirisha ushindi wake katika maisha yetu na ya wengine’.

Tunahitaji vyote (upendo na nguvu). Bila Upendo Nguvu zake zitatuharibu au tutaharibu wengine. Na bila ya nguvu Upendo wake hauna kazi. Wakristo wengi wana upendo kwa Mungu lakini hawana nguvu ya kushinda magonjwa, nguvu za giza, uovu, na nguvu za kipepo – hujitukuta wakishindwa vita.

BAADHI YA CHANGAMOTO ZA MTUMISHI

Mtumishi wa Mungu lazima awe makini sana na baadhi ya vitu, ili mwishowe asije akaangukia mikononi mwa ibilisi. Changamoto kubwa ni hizi zifuatazo: – 

 1. Nguvu
 • Nguvu inaweza kuua

Nguvu inasidia sana kwenye ulinzi. Tunaona 2 Wafalme 1:9-12, ambapo tunaona maaskari waligeuzwa majivu palepale. Hii ndiyo nguvu. Mungu wa Eliya ndiye Mungu wako, ile nguvu bado ipo hata sasa kama ilivyokuwa wakati ule wa Elia. Ukiwa na nguvu ya Mungu unaweza kumshughulikia adui. Nguvu ni nzuri lakini lazima idhibitiwe.

Kama Mungu ataweka nguvu kubwa kwa mtu ambaye hawezi kuitawala, kutatokea uharibifu mwingi sana. Mungu hawezi kuachilia nguvu zake kwa mtu ambaye hawezi kuitumia vizuri. Hebu fikiri mtu kichaa akipewa bomu nini kitatokea? Kama bado una hasira sahau kupata nguvu ya Mungu.

 • Nguvu inaweza kukuharibu

2 Samweli 11:1-27, hapo tunaona nguvu ikimharibu Mfalme Daudi, alipopata cheo akiwa matembezini akaona mke wa mtu akioga, kama mfalme akatoa amri kuwa yule mwanamke apelekwe kwake. Yule mwanamke akapata ujauzito wake na alitumia nguvu zake kupanga mauaji ya mme wa yule mwanamke.

 • Nguvu inaweza kumwangamiza aliye ibeba.

Kwa kuwa nguvu za Mungu zinaweza kupelekea mtu kiburi. Katika Waamuzi 16, tunaona habari za Samsoni. Wazazi wake walimuonya asioe mwanamke ambaye hajaokoka, lakini hakuwasikiliza. Samsoni akaishia kuangamia.

 • Nguvu inaweza kuwa chanzo kikubwa cha majaribu.

Ukisoma Mathayo 3:16-17 na ukilinganisha na Mathayo 4:1-11, utagundua kuwa ghafla Yesu alipobatizwa ubatizo na Roho Mtakatifu ndipo ibilisi akampeleka katika majaribu mazito. Ibilisi alimuomba Yesu kutumia nguvu zake kubadili jiwe liwe mkate. Ibilisi alitaka Yesu atumie zile nguvu kujishibisha. Tambua kuwa ibilisi anaweza kukushawishi utumie nguvu ulizo nazo kujilimbikizia mali. Mungu akikupa kanisa la kuchunga usiligeuze kuwa chanzo chako cha kujipatia chakula. Haimaanishi kuwa ni kosa kanisa kukupa chakula bali nina maanisha wewe zingatia kufanya ya Bwana na Bwana atafanya yanayokuhusu.

 1. Kukosa uzoefu

Uzoefu ni mwalimu bora sana. Kuna faida kubwa sana za kujifunza kutokana na uzoefu wa watumishi waliotutangulia ili ujue namna gani ya kushinda. Maana uzoefu unaweza kujifunza kwa kutazama wengine au kwa kupitia mwenyewe.

Samweli alijifunza kwa Eli. Alitambua kwamba ni kwa sababu watoto wa Eli walikuwa wakicheza na sadaka za Mungu, walikosa nidhamu na kufanya uzinzi na kuchafua nyumba ya Mungu, ilipelekea Mungu kusema katika 1 Samweli 2:30:

Kwa sababu hiyo, Bwana, Mungu wa Israeli, asema, Ni kweli, nalisema ya kuwa nyumba yako, na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele; lakini sasa Bwana asema, Jambo hili na liwe mbali nami; kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu.”

Samweli akalipata hili somo. Maisha yake yote na watoto wake walijizuia kabisa kuichafua madhabahu ya Mungu (1 Samweli 12:1-5).

Daudi alipata uzoefu kwa mfalme Sauli. Ndiyo maana katika 2 Samweli 6:14-22, alicheza mbele za Bwana kwa uwezo wake wote.

Mfalme Nebukadreza alijifunza kutokana na aliyoyapitia mwenyewe katika Danieli 4, Mungu alimuonya kupitia ndoto. Mungu akamwandalia na mpango wa kutafsiriwa ndoto, lakini akapuuzia onyo. Kwa miaka saba alikula majani kama mnyama ndipo akapata ufahamu na kutambua kuwa mfalme wa kweli ni Mungu.

Kama kuna somo moja kubwa la kujifunza kwa Farao, ni kwamba haiwezekani kupigana na Mungu na ukashinda. Maana Biblia inasema:

“Kwa maana maandiko yasema juu ya Farao, ya kwamba, Nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu likatangazwe katika nchi yote.”

Warumi 9:17
 1. Uwezo wako.

Changamoto kubwa hapa ni kwamba Mungu ana vitu vingi sana na hata anapotupa anatoa kwa kadri ya wingi wa utajiri wake, lakini tatizo kubwa ni uwezo wa Mtumishi kuchukua kutoka kwa Mungu.

Zaburi 23:5 inasema:

Waandaa meza mbele yangu, Machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, Na kikombe changu kinafurika

Wakati wote Mungu anapotoa, anatoa mpaka mpokeaji anachanganyikiwa (Malaki 3:10, Mithali 3:9-10). Katika Yohana 2:1-11, katika harusi ya Kana, kilichotakiwa ilikuwa ni divai ili sherehe iishe salama. Lakini alitoa zaidi ya walichohitaji na ilikuwa divai bora sana. Mungu anasema endapo utayatenda mapenzi yake atakubariki kiasi kwamba baraka zitakuwa zikikukimbiza na kukupata.

Kama Mungu anajitosheleza kwa nini Mtumishi unakosa upako wa kutosha? Kwa nini unapungukiwa fedha? Kwa nini uko upande wa moto na bado umeoza? Kwa nini uko kwenye ukingo wa mto na bado una kiu?

 • Inawezekana unatamani vitu visivyo, pengine unatamani utajiri. Mithali 23:5 “Je! Utavikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa, Kama tai arukaye mbinguni.” Maana mara nyingi wanaotamani mali hunaswa katika mtego.
 • Pengine unaomba Mungu akupe kutambulika. Yeremia 45:5 inasema “Je! Unajitafutia mambo makuu? Usiyatafute; kwa maana tazama, nitaleta mabaya juu ya wote wenye mwili, asema Bwana; lakini roho yako nitakupa iwe nyara, katika mahali pote utakapokwenda.”
 • Pengine unatafuta mamlaka. Mamlaka au nguvu inaua. Katika 2 Mambo ya Nyakati 26 mfalme Uzia alimlingana Bwana na akawa tajiri sana. baadaye akamkosea Mungu na akaangamizwa. Vivyo hivyo kwa Samsoni katika Waamuzi 14:1-3, Samsoni alisisitiza kwamba ataoa mahali ambapo si sahihi, kwa kutumia nguvu zake licha ya maonyo ya wazazi wake.

Una kiu kiasi gani kwa ajili ya mambo ya Mungu? Katika Mathayo 5:6 Biblia inasema:

Heri wenye njaa na kiu ya haki; Maana hao watashibishwa.”

Mathayo 5:6

Sababu ya kwa nini huna kitu inawezekana wewe bado ni bahili. Maana mtu bahili atazidi kuusogelea uhitaji daima. Mithali 11:24-25, inathibitisha hili:

Kuna atawanyaye, lakini huongezewa zaidi; Kuna azuiaye isivyo haki, lakini huelekea uhitaji. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa; Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe.”

Mithali 11:24-25

Unachotoa kinaamua upate nini. Luka 6:38 inasema;

Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa; kipimo cha kujaa na kushindiliwa, na kusukwa-sukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa

Luka 6:38

Ukuu unategemea sana kiasi gani unatoa na si muhimu sana kwamba una nini. Katika 2 Wafalme 4:8-17, mwanamke Mshunami aliitwa ‘mkuu’ si kwa sababu ya utajiri wake, ila kwa sababu alikuwa mtoaji sana. umewahi kutoa bila kuombwa? Je umewahi kujitoa kuomba kwa ajili ya mkubwa wako bila yeye kukuagiza?

Mwamba wa upako ni huduma ya kujichotea tu. Mungu akiona kwamba una hiari ya kutoa muda wako na nguvu kwa ajili ya wengine, upako utakujilia. Je uko tayari kufa ili wengine waishi? Kama kweli basi tambua Mungu atakuagiza umpelekee vyombo vyako tu ili yeye aweze kuvijaza mpaka vifurike na upako. Kama unatamani kutumia, kubali kutumiwa, ataleta upako kwako.

 1. Kujiongoza.

Hali ya kujiongoza inaanza pale ambapo unaona kama unabanwa, unaanza kuona kama umekua na unazuiliwa kupaa kama utakavyo. Unapoanza kuona hali ya kutofurahia utumishi wa kuwa chini ya mtu unatakiwa kuwa makini sana, inawezekana unataka kuanza kujiongoza.

Mwana mpotevu alikuwa na wazo la kutaka uhuru ili ajiongoze mwenyewe na akaanza kudai urithi wake.

Ole wa watoto waasi; asema Bwana; watakao mashauri lakini hawayataki kwangu mimi; wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu; wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi; 2 waendao kutelemkia Misri wala hawakuuliza kinywani mwangu; ili wajitie nguvu kwa nguvu za Farao, na kutumainia kivuli cha Misri. 3 Basi, nguvu za Farao zitakuwa aibu yenu, na kutumainia kivuli cha Misri kutakuwa kufadhaika kwenu.”

Isaya 30:1-3

Baada ya Mwana mpotevu kuupata uhuru alioutaka zikaanza starehe, akaanza kujifurahisha. Akaanza kuishi atakavyo, alienda kwenye starehe kila siku. Lakini ikumbukwe kuwa uhuru ukizidi unasababisha kupoteza na kuharibikiwa. Na ukisha poteza ulichokuwa unajivunia ndipo aibu inakufuata. Unajua kuwa tawi la mti likikatwa toka kwenye shina, kwa kitambo fulani bado linaendelea kuwa majani yenye rangi ya kijani. Hii ni kwa sababu kunakuwa bado kuna virutubisho vimetunzwa kwenye tawi. Lakini vile virutubisho vya chakula vikiisha kinachofuata ni majani kukauka.

Watumishi wengi sana wanaojitafutia uhuru kwa matakwa yao wamejikuta wakiishia katika aibu kubwa baada ya kushindwa katika utumishi wao.

 1. Roho za mazoea.

Roho za mazoea zipo kwenye jamii nyingi na ni rahisi kuua kazi ya Mtumishi. Zinatokana na mwingiliano kati ya mtumishi na anaowaongoza, hali inayowapa nafasi ya kufahamu mambo mengi kuhusu Mtumishi wao. Anavyoweka watu karibu naye wanaingiwa na roho ya mazoea. Hata Bwana Yesu alipokutana na watu wa namna hii, aliwaombea na kuponya wachache tu kutokana na kuwa watu wa dharau.

Yesu Akasema, Amini, nawaambia ya kwamba, hakuna Nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe.

Luka 4:24, 28-29

Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika Sinagogi walipoyasikia hayo. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini.”

One thought on “KWA NINI WAKRISTO WENGI HAWAONI NGUVU ZA MUNGU?

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s