Ibada ya Jumapili Juni 28, 2015.

Mwanzo 20:17-18 “Ibrahimu akamwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki, na mkewe, na wajakazi wake, nao wakazaa wana. 18 Maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki, wasizae, kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu.”

Tunaona kwa mara ya kwanza mwanadamu ana muombea mgonjwa, hapa Ibrahim aliombea kwa ajili ya Abimeleki na Mungu akaleta Uponyaji kwa nyumba yote.

Magonjwa mengi yanaruhusiwa na Mungu Mwenyewe. (Yeremia 30:12-17 “….”) Mara nyingi chanzo cha matatizo ya kiafya ni tabia zetu sisi wenyewe Ukisoma hapo anasema nimekutenda haya ya afya mbaya kisa maovu yako. Kazi yako ni kujichunguza je mimi niko sawa na Mungu? Unaweza sema umeokoka lakini bado unalewa, unasengenya, unaweza vibaya, unazini kwa jinsi hiyo Mungu haponyi mtu na kamwe hataponya.

 

MAOMBI NI YA MUHIMU ZAIDI KULIKO NGUVU

Maombi ni ya muhumu zaidi kuliko nguvu. Nguvu ni ya muhimu lakini maombi ni zaidi ya nguvu.

  • Mtume yakobo alikuwa mtu mwenye nguvu lakini nguvu yake haikumsaidia ili asiuwawe.
  • Mtume Petro alikuwa mtu mwenye nguvu, lakini nguvu zake hazikumsaidia kwamba asitupwe gerezani.
  • Mtume Paulo alikuwa na nguvu lakini nguvu zake hazikumsaidia kwamba asikimbie, asiwekwe zaidi ya mara moa gerezani na asipigwe karibia kufa zaidi ya mara moja.

Yesu alisema nawapeni nguvu, lakini ile nguvu haiwezi kumzuia shetani kufanya uharibifu kwa kanisa. Na nguvu haimsaidii mtu asiwe mwongo, wala haimsaidii mtu asidanganywe, maombi jambo pekee linalopelekea kanisa kutembea katika kweli ya Mungu.

Maombi ndiyo pekee yanaweza kumshinda shetani, maombi ndiyo pekee yanaweza kulishinda kusudi la shetani katika maisha yako na yangu. Herode alimchukua Yakobo na akamuua, Yakobo aliyetembea na Yesu, Yakobo alieona nguvu za Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, Yakobo aliyekuwa katika mlima ambao Yesu aligeuka sura ambako alimuona Musa na Elia! Petro alikamatwa akatiwa gerezani pamoja na nguvu zao.

Kilichomwokoa Petro ni maombi ya kanisa. (Matendo 12:1-5). Yakobo aliyemjua Bwana Yesu na alitembea naye aliuwawa kwa Herode.

Herode aliamini kuwa hata Petro, lakini cha ajabu kanisa likaingia kwenye maombi, yale maombi yakapelekea Mungu kuleta malaika na kuokoa kifo cha Mtume Petro.

  • Pasipo maombi nguvu ya Mungu maishani mwangu inaweza kupotea.
  • Pasipo maombi hata ahadi za Mungu kwangu zinapotea.
  • Pasipo maombi ni rahisi kupoteza mwelekeo.

Mathayo 7:7 “Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafunguliwa; 8 kwa maana kila aombaye hupokea; naye atafutaye huona; naye abishaye atafunguliwa Au kuna mtu yupi kwenu, ambaye, mwanawe akimwomba mkate, atampa jiwe? 10 Au akiomba samaki, atampa nyoka? 11 Basi ikiwa ninyi, mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je! Si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao?

Umasikini na nguvu chache za wana wa Mungu zinaelezewa kwa mapana na Yakobo kaka yake Yesu, si yule Yakobo mwana wa Zebedayo (huyu aliuwawa na Herode).

Yakobo 4:2 “Mwatamani, wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu kwa kuwa hamwombi!”

Huna kitu kwa sababu huombi. Kuomba si tu kupiga magoti na Kuongea maneno yasiyo na maana. Mungu Anataka tufanye maombi yanayotoka ndani ya mioyo yetu. Maombi lazima yatoke ndani ya mioyo kwa kumaanisha. Ndiyo maana akasema Omba, Tafuta na bisha.

Najua shetani haogopi upako wangu au wako, anaogopa sana anapomuona Mtakatifu kapiga magoti na kuita BABA. Haogopi miujiza ufanyayo, haogopi vile nahubiri vizuri, haogopi utajiri wako, haogopi umbo lako, anaogopa unapopiga goti na kumuomba Mungu.

Unapoona huna nguvu na unapungukiwa na vitu sana, ujue wewe si mwombaji. Huwezi kuacha dhambi fulani au kuishinda, au kuikataa kabisa ni kwa sababu huombi. Huwezi kuacha dhambi na kushinda mpaka umepiga magoti na kuomba. Ni maombi pekee yanaleta nguvu maishani mwako.

Matendo ya Mitume 2:42 “Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali.”

Si tu kuomba bali ni kudumu katika maombi. Hii ina maana kwamba unakuwa hujisikii kuomba lakini unaamua kuomba. Unaomba muda ule mwili wako unajisikia uchovu mwingi sana. Ni kuomba wakati ule familia inasema baba/mama tunahitaji muda wako. Maombi huja kabla ya kuangalia familia. Omba omba, maana unapoomba utajikuta unaweza kutunza familia, utajikuta unaweza kunitunza familia na unapoomba lazima Uponyaji utoke katika familia yako.

Yeremia 33:3 “Niite, nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa, magumu usiyoyajua.”

Hapa anasema niite, naye ataitika. Si kwamba ataitika malaika au nani ni yeye baba wa Mbinguni. Sababu ya kwa nini Sauli hakupata msamaha wa Mungu ni kwamba hakuomba msamaha kwa Mungu alikumbuka kuomba msamaha kwa Nabii Samweli, Mungu hakumsamehe Sauli kwa sababu hakumuendea Mungu, akamwendea mwanadamu. Dhambi ya Daudi ilikuwa kubwa sana kuliko sauli lakini Daudi alisema Mungu Nisamehe na Mungu akamsamehe.

Isaya 1:16-19 “Jiosheni, jitakaseni; ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu; acheni kutenda mabaya; 17 jifunzeni kutenda mema; takeni hukumu na haki; wasaidieni walioonewa; mpatieni yatima haki yake; mteteeni mjane. 18 Haya, njoni, tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. 19 Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi;”

Unapokuwa na shida usiende kwa mwanadamu, nenda kwa Mungu.

Zaburi 50:15 “Ukaniite siku ya mateso; Nitakuokoa, na wewe utanitukuza.”

Isaya 40:31”Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya; watapanda juu kwa mbawa kama tai; watapiga mbio, wala hawatachoka; watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia.

Kama unasema uko bize kuomba jua uko bize kupata upako. Nimegundua kuwa maombi yanaweza kufanya kila kitu ambacho Mungu anaweza fanya. Nimegundua maombi yanaweza kufanya kile tu Mungu anaweza kufanya. Na kwa kuwa Mungu anaweza kufanya kila kitu basi maombi yanaweza kufanya kila kitu.

2 Korintho 6:18 ”Nitakuwa BABA kwenu, Nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike.”

Sasa tukitambua siri hii ya kuwa YEYE ni BABA na wewe u mwana ndipo lile Neno la Mathayo 7:7 ukilifanyia kazi majibu huja. Na matokeo yake ni Zaburi 107:20.

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s