Yohana 15:16 “Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi; nami nikawaweka mwende mkazae matunda; na matunda yenu yapate kukaa; ili kwamba lo lote mmwombalo Baba kwa jina langu awapeni.”

PastorBoniface
Mchungaji Boniface akiwa kazini.

Ni kazi yetu kama wana wa Mungu kufungua midomo yetu kwa mapana kwa hiki kizazi kilichopotoka na kuwafundisha mausia ya Mungu bila hofu au haya ama upendeleo. Kwa kuongezeka katika somo lile la Usifumbe mdomo I. Katika kufungua midomo yetu kwenye maombi, kufungua midomo yetu kama mashahidi ya Bwana Yesu ni wajibu mwingine ambao lazima tuufanye uinjilishaji wa kuwafikia wenye dhambi ni kwa ajili ya kila mwana wa Mungu; si kwa watumishi wa madhabahuni tu. Lazima wote tuzae matunda ya roho kama tulivyosoma hilo Neno la leo.

Kuturudisha katika huu wajibu Bwana wetu Yesu Kristo anatuthibitishia kwamba nguvu zote mbinguni na duniani ni zake. Hivyo ni jambo lililotulia sana kwamba hakuna kinachoweza kutuzuia sisi hapa duniani na ulimwengu wa roho kubeba maagizo ya Bwana. Hivyo hatuwezi kusamehewa endapo tutashindwa kuokoa roho za watu. Ametuagiza kwenda kufundisha mataifa yote, tukiwabatiza kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hivyo utume mkuu tuliochaguliwa tuufanye ni pamoja na kufundisha. Acha tutulie na kuwaza kwamba hivi hili zoezi la kufundisha lina maana gani hasa?

Kufundisha ni kusema Ukweli ambao utapelekea mabadiriko kwa afundishwaye. Tunapambana na matatizo makuu mawili katika Utekelezaji wa utume huu. Moja ya haya matatizo ni uoga wa Mwalimu anayetakiwa kufundisha endapo mwanafunzi atakuwa na upinzani wa mabadiriko, hivyo huamua kufumba mdomo (kunyamaza). Lakini Biblia inatuambia katika 2 Timotheo 4:2

lihubiri neno, uwe tayari, wakati ukufaao na wakati usiokufaa, karipia, kemea, na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho.”

Tatizo la pili, ni kwamba watu Wanaotakiwa kufundishwa hawako tayari kufurahia kilio cha “mabadiriko”. Hawako tayari kutishwa na “fanya haya na usifanye haya” yatokanayo na imani mpya ndani ya Yesu Kristo. Watu wa namna hii hujiangamiza wenyewe kwa sababu wanasema hatujaitwa kuwa chini ya sheria. Uhalisia ni kwamba Haijalishi tunakubali ama tunakataa, nira ya “kujifunza na kubadirika” imeambatanishwa katika wito wetu katika imani. Bwana wetu Yesu Kristo alisema katika Mathayo 11:29a:

Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu

Ni kazi yetu kama wana wa Mungu kufungua midomo yetu kwa mapana kwa hiki kizazi kilichopotoka na kuwafundisha mausia ya Mungu bila hofu au haya ama upendeleo.

Kuna mahali fulani kanisani nilimsikia dada mmoja akifundisha Kuhusu utoaji wa zaka [fungu la kumi]. Ili kuwafanya watu watu wakubali fundisho lake alisema unaweza kuanza kwa kutoa 5% ya mapato yako kisha watazidi kuongeza taratibu. Hili ni kosa kubwa sana katika mafundisho ya Neno la Mungu, hatutakiwa kupunguza Neno au kuongeza Neno tufundishe Ukweli ambao tumetumwa. Hii ndiyo njia pekee ya kuyafanya matunda yavumilie, na maombi yetu yatajibiwa.

Mathayo 28: 18-20 “Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19 Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; 20 na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari.”

Jambo la Kuzingatia: Amua kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu kupitia ufundishaji wa Neno la Mungu kama lilivyo katika Biblia kuanzia leo.

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s